Program angličtina

Program angličtina KUMON
Učte se anglicky - nyní také online!
 

Cílem programu KUMON angličtina je rozvíjet motivaci a schopnost věnovat se, číst a porozumět anglickým originálním textům všeho druhu.

Naši studenti, kteří mohou s výukou začít už od 2. roku života, se učí na základě svých schopností, nezávisle na věku a školním ročníku. Rozvíjejí schopnost učit se samostatně, každý ve svém tempu. Teprve v případě, že je téma pochopeno a student se cítí dobře, přechází na další úroveň.

Studenti začínají individuálním výchozím bodem, který je stanoven při bezplatném vstupním pohovoru.

Moje dítě je...

Program KUMON angličtina umožňuje dětem naučit se angličtinu přirozeným způsobem, jako by to byl jejich rodný jazyk. Žáci získají vysokou úroveň komunikativních znalostí a porozumění čtení anglických textů na vysoké úrovni, vše přizpůsobeno jejich předchozím schopnostem a pokroku.

Náš exkluzivní samovysvětlující materiál nám umožňuje přizpůsobit se každému studentovi, maximalizovat jeho schopnost samostatně se učit a podporovat jeho růst osvojením si nového jazyka.

Začínáme jednoduchými slovíčky a obtížnost stoupá z úrovně na úroveň až ke čtení původních textů vyšší složitosti.

Studenti staví na dovednostech rozvinutých v předchozím stupni, což jim zajišťuje dobré porozumění a schopnost uvést naučené do praxe. Na všech úrovních zahrnuje náš materiál knihu a audioknihy, které pomáhají studentům následovat efektivní denní systém výuky: Poslouchají nahrávku a opakují, co slyšeli.

S programem KUMON angličtina začíná Vaše dítě na úrovni, která je mu nebo jí příjemná. Tento individuální výchozí bod je určen bezplatným klasifikačním testem.

Chci svému dítěti pomoci...

KUMON program angličtina pomáhá dětem vylepšit jejich schopnost koncentrace. Rychlost CD dává rytmus a udržuje studenty v obraze. Poutavé zvuky v obsahu přitahují pozornost dítěte. Cílená pochvala od instruktora za to, že se dítě umí déle soustředit, pomáhá dalšímu posilování schopnosti koncentrovat se. Vaše dítě se postupně učí zůstat déle a déle soustředěné.
V KUMON pracuje každý student na úrovni, která mu nejlépe vyhovuje a ve které může každý den dosáhnout pokroku. Vedoucí centra doučování zajišťuje, že si studenti jsou sami vědomi těchto denních pokroků, i pokud jsou jen malé. Z pocitu každodenního úspěchu „Zvládl/a jsem to!“, „Dokážu něco nového!“, získává student stále více sebevědomí. V kombinaci s návodem od vedoucího vzdělávacího centra poskytuje program pozitivní zkušenost s učením, která dá Vašemu dítěti předpoklad být v učení se angličtiny (a učení se celkově) úspěšným.
V KUMON nejprve rozvíjíme radost z učení a schopnost učit se, aby učení byla zábava. Každodenním poslechem CD a díváním se do průvodní knihy se Vaše dítě učí spojovat zvuky s obrázky a později se slovy a s větami. Následně se dítě učí anglicky číst a psát.

KUMON učení dětí tvoří pevný základ pro úspěšné učení se v budoucnu. S Kumon zajistíte, aby byly první zkušenosti Vašeho dítěte s učením pozitivní a aby bylo vybaveno cennými dovednostmi, jako je například schopnost soustředit se, schopnost řešit problémy a vytrvalost potřebná k pokroku.

Náš výukový program nejen podporuje pozitivní přístup k učení, ale také poskytuje základy, které děti potřebují k posunu na náročnější úroveň.

Instruktor nejprve zjistí, jak je na tom Vaše dítě s pokyny z anglického CD a jak reaguje na jednoduché pokyny. Instruktor tak okamžitě ví, jak může Vaše dítě motivovat a rozvíjet, i když nemá předchozí znalost angličtiny.

Prostřednictvím anglických písniček, které vzbudí zvědavost, slyší Vaše dítě na CD slova a věty, které si může říkat. Tím rozvíjí porozumění poslechu. Ilustrované průvodní knihy zajišťují porozumění textu. Tímto způsobem Vaše dítě získá první slovní zásobu a přirozeně prohlubuje větné struktury, stejně jako při učení se rodného jazyka. Tištěné poznámky a symboly podporují ty nejmenší, aby pracovaly pozorně a pečlivě. Rozvíjejí tak svoji koncentraci a pozornost, stejně jako dobré studijní návyky, které se jim budou hodit ve škole a v jiných oblastech života.

Během dalšího postupu se Vaše dítě učí číst a psát a osvojuje si gramatiku ve speciálně navržených kompaktních úrovních učení. Nejprve poslouchá texty na CD a rozšiřuje své porozumění čtenému textu zvyšováním náročnosti úryvků. Na začátku se často řídí otázkami týkajícími se textu a učí se samostatně přistupovat k úkolu a kompetentně odvozovat z přečteného.

Na každé úrovni programu angličtina si studenti rozvíjejí své dovednosti získané v předchozích stupních a upevňují si tak již naučené znalosti.

Chci svému dítěti pomoci...

Program KUMON angličtina rozvíjí u Vašeho dítěte schopnost poslechu, čtení, mluvení a psaní. Nejprve se učí základům, které potřebuje ke čtení a porozumění složitým textům. Zjistíme, na jaké úrovni programu by Vaše dítě mělo pracovat, abychom mu dali příležitost upevnit si základy a získat sebevědomí, než se posune směrem k vyšší obtížnosti.

Studenti získají důvěru ve své schopnosti a uvědomí si, že se mohou dostat dále než kdykoli předtím.
S programem KUMON angličtina si může Vaše dítě rychle užít svůj první úspěch v učení, např. že se naučilo nová slova nebo umí plynuleji číst texty. Čím se student dostává v programu dále, tím větší je šířka pásma a obtížnost textů, které Vaše dítě umí číst a porozumí jim, což je základem radosti a sebevědomí. Kromě toho, že si Vaše dítě užívá vlastních dovedností, často ve vyšších úrovních nachází originální literaturu, která je velmi obohacující.

KUMON probouzí všeobecnou radost ze čtení v angličtině. Vaše dítě si bude stále více troufat na anglické texty a ztratí plachost. Mnoho našich absolventů vypráví, že po dokončení programu rádi čtou anglicky psané knihy.
KUMON program umožňuje studentům pracovat podle svých dovedností, bez omezení věkem nebo školním ročníkem, podobně jako ve sportu nebo v hudbě. Ten, kdo dobře zvládne téma, postoupí k dalšímu. Studenti, kteří jsou připraveni čelit komplexním úkolům, mohou překročit svou školní úroveň a rozvíjet své dovednosti na pokročilé úrovni. A to nejdůležitější: Studenti si rozvíjejí schopnost samostatně pracovat na neznámém obsahu.

Při prvním rozhovoru jsou zjištěny aktuální schopnosti každého studenta a na tomto základě - bez ohledu na věk - je stanoven výchozí bod, ze kterého může Vaše dítě začít.

Vaše dítě pracuje každý den s CD a s průvodní knihou. Díky každodennímu intenzivnímu kontaktu s jazykem - často nazývanému „jazyková koupel“ - si student přirozeně prohlubuje slovní zásobu a stavbu vět, stejně jako při učení rodného jazyka. Dostavuje se mu cit pro jazyk. Tištěné poznámky a symboly (tzv. „učitel“ v materiálu) podporují Vaše dítě, aby pracovalo pozorně a pečlivě. Rozvíjí se tak koncentrace a pozornost, stejně jako dobré studijní návyky, které se hodí ve škole i v životě obecně.

Poté si Vaše dítě osvojí gramatiku, která mu je prezentovaná v kompaktní podobě. Dále se Vaše dítě věnuje čtení textů, které se postupně prodlužují a roste jejich náročnost. Na nejvyšších úrovních programu umí Vaše dítě přečíst originální text v angličtině. Nadále poslouchá každý den CD, takže si neustále rozšiřuje své porozumění poslechu. Na základě otázek získává porozumění textu, a to tak že se snaží získat z textu informace a kompetentně z něj odvozovat.

Na každé úrovni programu angličtina si studenti rozvíjejí dovednosti získané v předchozích stupních a upevňují si tak již naučené znalosti.

Chci svému dítěti pomoci...

Cílem programu KUMON angličtina je porozumět pokročilým anglickým textům a efektivně anglicky komunikovat ústně i písemně.

Ale Vaše dítě se neučí jen angličtinu. KUMON metoda podporuje další dovednosti, jako je koncentrace, vytrvalost, pečlivé zkoumání a schopnost ovládat se a čelit svým vlastním chybám. Každodenní učení s KUMON tak obecně přispívá k dobrému přístupu k učení a práci, což prospívá dítěti ve škole a později v pracovním životě.
Program KUMON angličtina umožňuje studentům rozvíjet své znalosti čtení a psaní v angličtině. Program nepodléhá žádné učební osnově. V závislosti na individuální schopnosti postupuje každý student za pomocí CD, učebnic a pracovních listů. Učí se správnou výslovnost, rozšiřuje si slovní zásobu a vylepšuje porozumění poslechu a čtení a schopnost tvořit věty. Kromě těchto odborných dovedností rozvíjí svou paměť, soustředění, vytrvalost, pracovitost a potěšení z výzev.

Prací se směsicí různých textů, motivujeme studenty k tomu, aby si rozšířili své znalosti různých témat. Díky Vašim jazykovým znalostem lze získat přístup k nejnovějším informacím v angličtině o jakémkoli tématu, které studenty zajímá.
V KUMON se mohou studenti učit i přes úroveň školního ročníku, ale pod podmínkou, že to dělají samostatně.

My je neučíme, nýbrž dáváme jen tipy, jak v materiálu najít „učitele“. V první řadě se spoléháme na nezávislé vzdělávání, které je nejdůležitějším prvkem metody KUMON.

Pokud přikládáte hodnotu tomu, aby se Vaše dítě učilo samostatně, pak je KUMON metoda pro Vás to pravé!

Program KUMON angličtina pomáhá studentům rozvíjet si pozitivní postoj k výuce angličtiny. Při prvním rozhovoru jsou zjištěny aktuální schopnosti Vašeho dítěte a na tomto základě - bez ohledu na věk - je stanoven výchozí bod. 

Vaše dítě pak poslouchá každý den pasáže na CD a přitom se dívá do průvodní knihy, aby bylo zajištěno porozumění textu.

Prostřednictvím každodenního intenzivního kontaktu s jazykem si Vaše dítě přirozeně prohlubuje slovní zásobu a stavbu vět, stejně jako při učení rodného jazyka.

Tištěné poznámky podporují Vaše dítě, aby pracovalo pozorně a pečlivě. Rozvíjí si tak koncentraci a pozornost, jakož i dobré návyky pro učení, které potom využije ve škole a také ve všech možných životních situacích.

Po získání základní slovní zásoby, prohloubení větných struktur a odstranění případných mezer program poskytne kompaktní úroveň gramatiky.

V následujících úrovních je kladen větší důraz na čtení. Začíná se s jednoduchými příběhy a věcnými texty a postupně se pokračuje až ke čtení originální náročné literatury.

Student nadále poslouchá každý den CD, aby si upevnil správnou výslovnost a rozšiřoval své porozumění poslechu a čtení.

Vaše dítě je vedeno otázkami, aby se naučilo v textu najít informace a získalo vysokou míru znalostí pro práci s texty.

Na každé úrovni programu angličtina si studenti rozvíjejí své dovednosti získané v předchozích stupních a upevňují si tak již naučené znalosti.

Jaký obsah nabízí KUMON program angličtina?

Klikněte na následující oblasti a dozvíte se, jaká témata jsou probírána v konkrétních stupních KUMON programu angličtina.

Přetažením si zobrazíte více

Poslech

V úrovních 7A, 6A a 5A poslouchají studenti anglická slova a zkouší je
napodobovat a pak sami říkat. Nastavené tempo CD jim pomáhá
rozvíjet koncentraci a dobrý rytmus pro práci.

Na úrovni 7A slyší studenti nejdříve jednotlivá slova. V pozadí slova „pes“ je štěkání psa, u „kamionu“ je zvuk motoru atd., takže první setkání s anglickým jazykem je téměř stejně přirozené jako učení se rodného jazyka.

Díky tomu je udržována radost z učení se a povzbuzována zvědavost.
V úrovni 6A přicházejí první čísla a barvy a další přídavná jména. V úrovni 5A poslouchají studenti celé věty a poté je říkají. Při cvičení s výběrem musí při poslechu ukázat správný obrázek, což posiluje jejich porozumění poslechu.

Každodenním intenzivním cvičením s CD rozvíjejí děti v počátečních fázích jasnou a zřetelnou výslovnost.

Čtení a psaní

V úrovních 4A, 3A, 2ª se učí malé děti číst a psát a rozvíjejí
pečlivý způsob práce. Starší studenti
zde získávají jistotu správného psaní a výslovnosti.


Poté, co studenti na úrovni 4A hlavně sledují slova, je na úrovni 3A píší. V úrovni 2A pak cvičí psaní vět. Získávají první schopnost se opravit. Ve všech třech úrovních Také trénují porozuměním čtení tím, že spojují slova v řádcích s obrázky.

Pořadí, ve kterém jsou zasvěceni do jednotlivých souhlásek, samohlásek a zvukových kombinací, je koordinováno tak, aby si studenti dobře osvojili jemné rozdíly v pravopisu a výslovnosti. Dělají to všemi smysly: Nadále poslouchají každý den 2 nahrávky na CD, opakují je a současně je čtou nahlas při psaní.

Základy každodenní komunikace

V úrovních A, B a C cvičí studenti jednoduché slovní obraty a fráze anglického jazyka, jako jsou ty, které se používají v každodenním životě. Trénují například vyjádřit přání nebo dávat návrhy. Na základě daných informací píšou věty a doplňují dialogy. Tím cvičí schopnost zapamatování si, opatrnost a přesnost, stejně jako schopnost učit se samostatně podle příkladu.

Studenti si budují solidní slovní zásobu a mohou se těšit z rostoucí schopnosti vyjadřování se v cizím jazyce.
Stavby vět, které jsou tématem v pozdějších úrovních, se vyznačují intenzivním používáním materiálů. Mluvíme o tzn. každodenní „jazykové lázeni“ - hodně poslechu, mluvení, psaní a čtení nahlas. Cizí jazyk se studentům začíná dostávat pod kůži.

Větná stavba

Těžiště úrovní D, E a F leží ve větné stavbě.

Podle principu „stavebnice“ si rozšiřují schopnost samostatně tvořit věty. S rostoucími dávkami psaní studenti trénují svou výdrž. Na úrovni E je představen minulý čas a na úrovni F se studenti učí odstínovaný způsob vyjadřování pomocí modálních sloves jako jsou „can“,
„may” a „should”.

Učení je i nadále intuitivní, studenti napodobují příklady, hodně poslouchají a opakují nyní už delší dialogy. Díky tomu získají dobrý základ pro mluvení.

Studenti čtou povídky a zodpovídají dotazy týkající se textu. Procvičují tak své paměťové schopnosti a učí se hledat konkrétní pasáže v textu. Rozvíjejí schopnost čtení v cizím jazyce, ale také přesnost a pečlivost.

Gramatika

V těchto stupních jsou studenti systematicky zasvěcováni do gramatiky. Vysvětlení a tabulkové přehledy informují studenty o gramatických pravidlech. Mnoho struktur již intuitivně procvičovali v předchozích úrovních, jiné jsou nové (např. Past progressive v úrovni G, trpný rod, Present Perfect a Past Perfect v úrovni H, podmíněné věty, vedlejší věty podmínkové a nepřímá řeč v úrovni I).

Aby si studenti mohli efektivně osvojit gramatické struktury, poslouchají každý den v těchto fázích také 2 nahrávky na CD, opakují je a při psaní přeříkávají nahlas.

V rámci čtení se studenti seznamují se známými texty (např. „Alenka v říši divů“, „Gulliverovy cesty“, „Peter Pan“). Studenti se učí, jak zkrátit text jen na ty nejdůležitější informace a cvičí schopnost zaměření se jen na to podstatné.

Obecné porozumění textu

Po osvojení si dostatečné slovní zásoby a základních gramatických dovedností si studenti rozvíjejí porozumění čtení na úrovni J a nadále intenzivně procvičují gramatické prvky (zejména podmínkové věty II a nepřímou řeč).

Texty na čtení v úrovních J, K a L obsahují úryvky ze světové literatury jako je „Pinocchio“, „Ostrov pokladů“, „Oliver Twist“. Studenti čtou ale také odborné texty z různých oblastí. Tím, jak studenti odpovídají na otázky, zaobírají se intenzivně textem. Naučí se s texty pracovat strukturovaným způsobem, filtrovat z textu informace, dávat pozor na jádro věci a přesně a pečlivě odpovídat na otázky. Studenti si osvojují stavby tím, že každý den poslouchají čtený text na CD.

Čtení a porozumění originálu

Tři nejvyšší úrovně programu angličtina (M, N, O) téměř vždy obsahují úryvky původních příběhů známých autorů, jako je např. Anna Sewell („Black Beauty”), Roald Dahl („Matilda”), Richard Adams („Watership Down”), Helen Keller („The Story of my Life”), F. Scott Fitzgerald („The Curious Case of Benjamin Button”).

I v těchto fázích vedou otázky týkající se obsahu k intenzivnímu zkoumání textů a procvičování chápání obsahu a struktury textu. Studenti si rozšiřují své čtenářské dovednosti a naučí se pronikat do významu slova podle souvislostí.

Program končí úryvkem z „Great Expectations“ od Charlese Dickense. Kontakt s jazykem ale neustane. Zkušenosti ukazují, že absolventi KUMON učení ztratili veškerý strach z anglických textů a v angličtině přečtou vše, co chtějí a potřebují.

Jaký obsah nabízí KUMON program angličtina?

Klikněte na následující oblasti a dozvíte se, jaká témata jsou probírána v konkrétních stupních KUMON programu angličtina.
60 let zkušeností

30 minut v KUMON

Najděte si nejbližší vzdělávací centrum KUMON.
Naši instruktoři nyní nabízejí také online podporu!

Kvalifikovaní zaměstnanci
od 117 CZK / den
přes 1.000 vzdělávacích center v Evropa