Program matematika

Matematický program KUMON
Učte se matematiku - možná i online podpora!


Program KUMON matematika pomáhá studentům v každém věku rozvíjet matematické znalosti a lásku k počítání, a to nezávisle na aktuálních schopnostech.

Našimi studenty jsou děti od dvou let až do staršího školního věku. Každý zájemce je na začátku své cesty individuálně posouzen společností KUMON, aby mu byla vybrána vyhovující úroveň a množství pracovního materiálu. Úkoly jsou zvoleny podle dovedností, bez ohledu na věk nebo školní ročník. Díky tomu má každý student má možnost postupovat podle svých potřeb a být v matematice lepší a lepší.

Program vede v malých krocích od základů rozpoznávání čísel až ke složitým matematickým teoriím.

Věříme, že každé dítě má potenciál naučit se matematiku a být úspěšné. V dosahování tohoto cíle dětem pomáhají naši zkušení instruktoři. Studenti si zároveň osvojují schopnost samostudia. Na každém tématu pracují, dokud mu neporozumí. V moment, kdy téma plynule ovládají, se přesouvají k dalšímu.

Moje dítě je...

Program KUMON matematika začíná základy čísel a vede studenty krok za krokem k náročnější matematice. Veškeré příklady řeší bez použití kalkulačky.

Každý stupeň programu matematika staví na dovednostech rozvinutých v předchozím stupni a zajišťuje dobré porozumění tématu a schopnost aplikovat naučené.

Každý student začíná na pro něj vhodné úrovni. Individuální výchozí bod a očekávaný pokrok je stanoven při rozhovoru pro bezplatné posouzení.

Chci svému dítěti pomoci...

Program KUMON matematika u malých dětí nejen buduje pevné základy v počítání, ale také rozvíjí dovednosti, které jsou potřebné pro soustředěné učení. Naši lektoři děti povzbuzují ve všech aspektech učení, od pohodlného držení těla přes umístění rukou a vedení tužky až po způsob, jakým přistupovat k pracovním listům a udržovat koncentraci. Děti tedy od začátku pracují efektivně a posilují svou výdrž.

U malých dětí se množství práce, které se denně ve vzdělávacím centru nebo doma věnují, zvyšuje postupně, takže se udržuje jejich nadšení a pracovními listy KUMON se zabývají rády. Tento mírný nárůst pomáhá rozvíjet schopnost koncentrace. Začíná se malými kroky a podněcuje se aby se dítě pokaždé soustředilo trochu déle.
Práce s programem KUMON matematika zaměstnává malé studenty aktivitami, které jsou zábavné a které neustále zvyšují jejich porozumění a sebevědomí. Chceme, aby bylo první setkání s čísly pro každé dítě pozitivní zkušeností. Proto jim dáváme pracovní listy jeden po druhém tak, aby je mohli postupně zdolávat a řešit.

Čísla se nejprve s dětmi naučíme vnímat a číst. Vytváříme pevný základ pro další učení. Aktivity v program matematika jsou přizpůsobeny schopnostem dítěte, takže odpovídají jeho individuální úrovni (tj. jsou přizpůsobeny jeho potřebám) a jejich splnění mu dává pocit úspěchu. Tato přizpůsobená a strukturovaná metoda učení umožňuje dítěti soustředit se na obsah, dokud mu neporozumí. Díky tomu se jeho důvěra ve vlastní schopnosti každým dnem zvyšuje.
Program KUMON matematika byl vyvinut s velkou pečlivostí a je zdokonalován již více než 60 let. Děti si díky KUMON mohou osvojit pevný základ v matematice a vyniknout. Je prospěšné Pokud děti s KUMON začnou v raném věku a brzy tak získají pevné základy v rozpoznávání a psaní čísel a číselné řadě. Mnoho našich mladých studentů sčítá čísla již před příchodem do školy. Děti mohou v KUMON začít ve věku dvou let. Mnohdy svou rychlostí postupu a nadšením pro učení ohromují jak vedoucího vzdělávacího střediska tak i rodiče.

Metoda KUMON je navržena tak, aby si děti od samého začátku rozvíjely velmi pozitivní přístup k učení a v závislosti na své schopnosti zvládaly stále náročnější úkoly.

Náš program matematika představuje malým dětem svět čísel pomocí barevných, zábavných a poutavých pracovních listů.

Instruktoři vybízejí děti, aby se nad úkoly zamýšlely a pracovaly soustředěně. Díky tomu rozvíjí svoji koncentraci, pozornost a pozitivní přístup k učení, který se jim hodí ve škole a v dalších oblastech života.

Děti se pomocí našich pracovních listů postupně seznamují s matematikou a v malých krocích rozvíjejí své dovednosti. Pouze v případě, pokud jsou schopny snadno a plynule zvládnout úkoly aktuálního tématu, postupují dále.

Chci svému dítěti pomoci...

KUMON program matematika umožňuje každému dítěti pracovat na úrovni, která je přesně uzpůsobena jeho potřebám. Děti se učí rozdílnou rychlostí. Metoda KUMON přistupuje k těmto rozdílům tak, aby každé dítě mohlo budovat pevné základy a stát se tak úspěšným studentem. Protože pokud studenti přejdou na pokročilý obsah dříve, než plně pochopí jednodušší, může být ovlivněno jejich sebevědomí a jejich možný pokrok.

Vedoucí našich vzdělávacích center posuzují studenty před zahájením KUMON lekce a určují vhodný výchozí bod programu. Prvním cílem je vybudovat sebevědomí a rozvíjet schopnost učení se. Studenti si posilují základy a přecházejí k náročnějším úkolům.
Cílem programu KUMON matematika je seznámit studenty s matematikou a probudit v nich nadšení pro daný předmět. Naši zkušení manažeři výukových center dbají na to, aby se Vaše dítě učilo pomocí úkolů přizpůsobených jeho individuálním potřebám. Vaše dítě postupuje do dalších úrovní programu a zvyšuje své schopnosti a plynulost ve vztahu k různým matematickým operacím.

Nová témata jsou představena úvodními úkoly a příklady a postupně se v malých krocích zvyšuje úroveň obtížnosti. Tento přístup umožňuje každému studentovi převzít odpovědnost za proces učení se a s rostoucími dovednostmi přijímat větší výzvy.
Program KUMON matematika umožňuje každému dítěti pracovat podle úrovně jeho individuálních schopností, a to bez jakýchkoli omezení učebními osnovami nebo domnělými dovednostmi považovanými za přiměřené jeho věku.

Děti se věnují jedné úrovni tak dlouho, dokud dobře nerozumí probíranému tématu a nepracují plynule. Poté se přesunou na další úroveň. Díky tomu mohou ti, kteří jsou připraveni na náročnější úkoly,jít nad úroveň svého školního ročníku a posunout své dovednosti na vyšší úroveň.

Náš program matematika vybavuje děti nástroji, které potřebují k relativně snadnému osvojení matematiky na vyšší úrovni. Pouští se do komplexních matematických témat a poté se nasměrují na diferenciální a integrální počet. V náročných operacích jim pomáhá to, co se již naučili v předchozích KUMON stupních, jejich schopnost samostatného učení se a dovednost řešit problémy.

Náš program matematika umožňuje každému studentovi, bez ohledu na jeho schopnosti, přistupovat k matematickým úkolům se sebedůvěrou a zajišťuje, že každá klíčová dovednost je plně zvládnuta, než student pokročí v programu dále.

Denní příprava na matematiku umožňuje studentům pracovat na úkolech rychleji a plynuleji. Rozvíjejí tak pozitivní a cílený přístup k učení.

KUMON instruktor vybere bez ohledu na věk úkoly vhodné pro Vaše dítě. Student tak může dohonit všechny existující mezery a postupovat dál nad úroveň svých vrstevníků, aniž by byl jakkoliv omezován.

Chci svému dítěti pomoci...

Program KUMON matematika posiluje nejen odborné dovednosti a plynulost matematických operací. Zlepšuje také přístup Vašeho dítěte k učení. Pokud je pro práci s KUMON každý den vyhrazeno určité množství času, Vaše dítě si na každodenní úkoly zvykne. KUMON také podporuje pozitivní učební zvyklosti, které dítěti pomáhají ve škole, např. Vaše dítě bude vždy pečlivě číst pracovní pokyny a příklady. Potěšení z úspěchů z tohoto způsobu práce dále posiluje pozitivní učební zvyklosti.

Náš výukový program je přizpůsoben potřebám Vašeho dítěte tak, aby mohlo úspěšně pokročit v matematice a zlepšit své sebevědomí a soustředění.
Cílem programu KUMON matematika je, aby studenti snadno řešili úkoly v oblasti matematiky vyššího stupně. Studenti si upevňují matematické základy a pak se obracejí ke složitějším matematickým tématům, která vyvrcholí diferenciálním a integrálním počtem.

Náš program není vázán na učební plán. Studenti postupují v návaznosti na svoje schopnosti a plynulost, bez ohledu na věk. To jim dává šanci postavit se bez omezení výzvám a zabývat se matematickými úkoly, které přesahují jejich školní ročník.
KUMON program matematika dává studentům nástroje, díky kterým mohou řešit komplexní matematické úkoly. A to nejdůležitější: Pomáhá jim učit se samostatně. Od samého začátku jsou studenti KUMON nabádáni, aby se uměli orientovat v příkladech, které jim ukážou kroky k dokončení úkolu. Tak mohou samostatně postupovat vyššími stupni KUMON programu matematika a zažívat pocit: „když to zkusím, najdu řešení“! Tento přístup k učení jim přijde vhod po celou dobu jejich vzdělávání.

Studenti, kteří prošli všemi fázemi programu matematika, mají pozoruhodnou obratnost při práci s čísly, aniž by museli sáhnout po kalkulačce. Disponují také dovedností samostatně řešit nové téma a jsou dobře připraveni na univerzitní studium a další život.

Náš program matematika pomáhá studentům rozvíjet pozitivní přístup k matematice. Nejprve zaplňuje mezery v důležitých základech, poté buduje dovednosti potřebné k dosažení úrovně školního ročníku a poté pokračuje ještě dále.

Instruktor KUMON ukazuje svým studentům, jak mohou vyřešit matematické úlohy s pomocí ukázkových příkladů v pracovním listu. Tímto způsobem se stávají nezávislými, sebevědomými studenty, kteří čelí výzvám a postaví se čelem k neznámým úkolům.

Bez ohledu na věk a ročník postupují studenti KUMON svým vlastním tempem. Díky tomu mají odvahu na složité matematické operace, které jdou nad rámec školních osnov.

Jaká témata zahrnuje program KUMON matematika?

Klikněte na následující oblasti a dozvíte se, jaká témata jsou probírána v konkrétních stupních KUMON programu matematika.

Přetažením si zobrazíte více

Poznávání a porozumění číslům

Na úrovních 6A až 4A začínají studenti s vyslovováním a ukazováním čísel. Tím si cvičí porozumění posloupnosti a rozpoznávání a později psaní čísel. Na této úrovni využívají naše pracovní listy mnoho obrázků. V jednom úkolu například žáci cvičí, aby pochopili zobrazené body a vytvořili spojení mezi čísly, množstvím a řádem v číselné řadě. Jakmile jsou na to mladí studenti připraveni, objem čísel, s nimiž se setkávají, se zvýší. Nejdříve se zaměřují na čísla 1 až 5, pak 5 až 10, poté 11-20. Pokračují až do až do 100 a sami umí napsat čísla do 50.

Základní početní operace

Úrovně 3A až D prohlubují porozumění posloupnosti čísel související se zavedením základních početních operací: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Každý druh výpočtu je nejprve prezentován v menších a jednociferných číslech. Poté se přechází na větší a dvouciferná čísla. Metodický přístup se také postupně krok za krokem rozšiřuje. Z počítání v hlavě se žáci posouvají na písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení. To se děje v malých krocích a s pomocí úkolů, které jsou částečně vyřešeny, aby dětem pomohly postupovat samostatně.

Zlomky

Ve úrovních E a F se studenti seznamují s dílčími výpočty. Prostřednictvím příkladů a úvodních úkolů přechází ke schopnosti sčítat, odečítat, násobit a dělit zlomky. S rostoucí sebedůvěrou a rychlostí přecházejí na komplexnější úkoly: Naučí se správnou posloupnost kroků vedoucích k tomu, aby určili největšího společného dělitel (D) a nejmenší společný násobek (n). Pracují až se třemi zlomky ve čtyřech druzích výpočtů. Zabývají se také desetinnými čísly.

Základy algebry

Úrovně G až I umožňují samostatně si s pomocí čtyř druhů výpočtů osvojit kladná a záporná čísla a algebraické výrazy a rovnice. Kumon děti jsou nabádány k tomu, aby si zapsaly kroky, které podniknou k vyřešení příkladů, dokud plně nedůvěřují svému postupu. Komplexnost algebry se zvětšuje: Studenti řeší operace s jednočleny a mnohočleny, zaměřují na faktoriály, druhé odmocniny, kvadratické rovnice a funkce a Pythagorovu větu. Studenti si osvojí dovednosti pro přesné řešení úkolů napsáním vhodných kroků postupu.

Funkce

Úroveň J plně rozvíjí algebraické dovednosti studentů před tím, než se v další úrovni dostanou k základním vlastnostem funkcí. Studenti postupně zvyšují porozumění funkcím tím, že čelí řešení komplexnějších úkolů. Dále je čekají logaritmy, limity, diferenciály a integrály. Studenti také rozvíjejí své dovednosti při řešení trigonometrických funkcí a rovnic přímek a kružnic.

Diferenciální a integrální počty

Úrovně N a O podporují dovednosti potřebné k řešení pokročilých integrálů a diferenciálních rovnic poté, co si studenti prohloubili porozumění limitám. Dovednosti, které si děti osvojily během programu matematika, nyní vrcholí schopností řešit úkoly vyšší matematiky na základě dříve získaných znalostí numerické matematiky a porozumění grafům. Studenti procesem také získali všechny dovednosti potřebné k nezávislému vzdělávání se v matematice. Jsou zvyklé používat příklady, rady a knihy s řešeními, aby porozuměli komplexnímu matematickému obsahu a uměli s ním pracovat.

Jak funguje KUMON?

Studenti KUMON každý den doma pracují na svých úkolech KUMON a dvakrát týdně navštěvují vzdělávací centrum. Čas na každodenní přípravu je asi 30 minut na předmět, přičemž může dojít k odchylkám.

Během návštěvy vzdělávacího centra zpracovávají studenti pracovní listy pro daný den a jsou přitom sledováni a vedeni instruktorem a týmem asistentů. Čas strávený ve vzdělávacím centru umožňuje instruktorovi podporovat Vaše dítě v jeho práci a zajistit, aby postupovalo sebejistě. Během své návštěvy ve vzdělávacím centru odevzdávají studenti úkoly, které byly vyřešeny doma a berou si domů práci na následující dny až do další návštěvy vzdělávacího centra.
60 let zkušeností

30 minut v KUMON

Najděte si nejbližší vzdělávací centrum KUMON.
Naši instruktoři nyní nabízejí také online podporu!

Kvalifikovaní zaměstnanci
od 117 CZK / den
přes 1.000 vzdělávacích center v Evropa