KUMON metoda

Výuková metoda KUMON pomáhá dětem se nadchnout pro učení, dělat pokroky a využít svůj potenciál, a to nezávisle na jejich současných schopnostech. Studenti se vzdělávají zpracováváním pracovních listů, ve kterých je náročnost a množství úkolů přesně přizpůsobeno úrovni každého žáka. Výuka probíhá pod vedením vedoucího vzdělávacího centra. Studenti v malých, zvládnutelných krocích, zvyšují své dovednosti a plynulost práce. Do další fáze přecházejí pouze tehdy, pokud dokážou bez námahy zvládnout současné úkoly. Díky tomu mají pevné základy a posiluje se jejich sebevědomí.
 

Struktura našich vzdělávacích programů učí studenty samostatně myslet a rozvíjí jejich dovednosti v oblasti řešení problémů. Studenti se například snaží sami najít řešení pomocí příkladů ve cvičebních listech. Vedoucí vzdělávacích center pozorují studenty při práci a v případě potřeby jim pomáhají dohledat v materiálech informace, které k dalšímu postupu potřebují. Tímto způsobem si může každé dítě rozvinout schopnost samostatně se učit. Naše vzdělávací programy založené na pracovních listech vyvíjíme už více než 60 let. Díky našim studentům jsme se naučili způsob, jakým je můžeme co nejlépe podpořit na jejich cestě k nadějné budoucnosti, jak jim pomoci uspět, budovat jejich sebevědomí a rozvíjet jejich samostatné učební dovednosti.

KUMON metoda

Individuální vedení

KUMON je individualizovaná metoda vzdělávání, která umožňuje každému studentovi pracovat ve vzdělávacím prostředí, které mu je přizpůsobeno úrovní a množstvím, bez ohledu na věk nebo školní rok.  Díky tomu mohou všechny děti těžit z KUMON podle svých potřeb, ať už jde o základní obsah, o výzvu v podobě složitějších úkolů nebo o mezistupeň mezi těmito dvěma možnostmi. Při práci s materiály, které jsou přesně přizpůsobeny potřebám žáka, každý postupuje vpřed vlastním tempem, a nakonec se zabývá obsahem, který přesahuje úroveň jeho ročníku.

Vedoucí vzdělávacího centra rozhoduje, na jaké úrovni bude student pracovat. V úvahu vezme studentovy současné dovedností a jeho plynulost práce. Studenti začínají na úrovni, při které je pro ně práce snadná. Mohou tedy nejprve zvýšit své sebevědomí, koncentraci a tempo, a pak se věnovat úkolům vyšších úrovní. Zpracování úkolů, které jim jsou přizpůsobeny, umožňuje studentům stát se nadšenými studenty, kteří věří ve své schopnosti a rozvíjejí pozitivní přístup k učení.
Individuální vedení

Sebevzdělávání

KUMON přikládá vysoký význam samostatnému učení se. Pracovní listy povzbuzují studenty, aby přišli na řešení úkolů sami. KUMON věří, že studenti mají nejlepší šanci na dosažení svých krátkodobých a dlouhodobých cílů a předsevzetí, pokud jsou vedeni k proaktivnímu přístupu.

Pracovní listy při představování nového obsahu poskytují ukázková řešení. Tak studentům pomáhají určit správný postup a přenést ho na podobné úkoly. Vedoucí vzdělávacího centra nedávají studentům odpovědi na jejich otázky předčasně, ale pečlivě je vedou, aby pochopili princip úkolu a zamysleli se nad informacemi připravenými na pracovním listu. To jim pomůže vyřešit úkoly bez cizí pomoci. Pokud se nezávislé vzdělávání podaří, poskytne studentům pocit úspěchu a dá jim nadšení k učení a motivaci pokračovat.
Sebevzdělávání

Pracovní listy s malými pokroky

Pracovní listy KUMON jsou navrženy tak, aby po velmi malých krocích a s mírným nárůstem obtížnosti posloužily studentům od velmi jednoduchých až po složité úkoly. Studenti se učí na vhodné úrovni, a tak postupně rozvíjejí své dovednosti a snadno dosahují pokroku. Malé navyšování úrovně obtížnosti zvyšuje pravděpodobnost, že studenti budou schopni samostatně řešit pracovní listy, čímž se zlepší jejich schopnost samostatného učení se.

Pokud student chápe a zvládne určité téma rychle, může být bez přílišného tréninku přejít na další úroveň. Student, který potřebuje na jedno či druhé téma více času, si ho může podrobně prostudovat, dokud ho nezvládne. Tím je zajištěno, že tempo pokroku studentů je přiměřené, že si rozvíjejí zdravé základy učení a že mají s učením pozitivní zkušenost. Pracovní listy jsou neustále kontrolovány a studenti a vedoucí vzdělávacích středisek dávají podněty k dalšímu zvyšování efektivity našich programů.
Pracovní listy s malými pokroky

KUMON Instruktor

KUMON Instruktor se zaměřuje na rozvoj potenciálu každého jednotlivého dítěte. Věnují velkou pozornost odborným dovednostem studenta, jeho osobnosti a přístupu k řešení úkolů. Sledují postup práce, aniž by jej rušili, a všímají si, jak se studenti vyrovnávají se svými úkoly, zda jsou v obraze a jak pracují se sebedůvěrou. Na základě jejich pozorování poskytují vedoucí vzdělávacího střediska účinnou podporu a zajišťují, aby se student pohyboval v oblasti učení, která je pro něj z hlediska úrovně a množství správná.

Pokud student nemůže vyřešit úkol, zjistí vedoucí vzdělávacího centra nejprve pomocí otázek, zda pochopil způsob řešení. Poté ukazuje na příkladech nebo dává další rady - vždy s cílem umožnit studentovi vyřešit úkol sám. Vedoucí vzdělávacího centra KUMON úzce spolupracuje s rodiči, aby každé dítě dosáhlo v učení úspěchu. Oceňuje rozvoj každého studenta, aniž by jej srovnával s ostatními, chválí ho a povzbuzuje.
KUMON Instruktor

Prozkoumejte naše témata nápovědy

Použijte následující oblasti nápovědy, abyste se o KUMON dozvěděli více.